Statut Fundacji „SŁOWO”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

  § 1

1. Fundacja „SŁOWO”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja została ustanowiona przez Grzegorza Szalewskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Dorotę Kocon w kancelarii notarialnej w Rumi, przy ul. Starowiejskiej 17, dnia 29 sierpnia 2012 r.

 § 2

1. Siedzibą Fundacji jest Rumia. 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 § 4

 Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 § 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 Rozdział II

 Cele i zasady działania Fundacji

 § 6

 Celem Fundacji jest rozwój polskich rodzin a szczególnie dzieci i młodzieży.

 § 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. promowanie wartości chrześcijańskich, 2. organizowanie i udział w imprezach promujących rodzinę, 3. organizację Konkursu Biblijnego, 4. wspieranie wychowania w duchu patriotycznym, poprzez propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, 5. organizowanie konferencji, koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i zagranicą, 6. wspieranie rozwoju edukacji religijnej, 7. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 8. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych, 9. działania wspierające organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz dobra publicznego o zbliżonych celach.

2. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej

Rozdział III

 Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z czego 3000 zł (trzy tysiące złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  1. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z działalności gospodarczej,
  5. z innych wpływów.

 § 10

Rozporządzenie składnikami trwałego majątku może nastąpić w przypadku, gdy:
  1. uzasadnia to cel Fundacji,

  2. następuje naturalne jego zużycie,

  3. jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.

 § 11

1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem. 2. Dochody z własności mogą być używane wyłącznie na realizację podstawowych celów Fundacji. 3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla jakiego je zorganizowano. 5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

Działalność gospodarcza

§ 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: a) wydawanie książek – 58.11.Z, b) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – 58.12.Z, c) wydawanie gazet – 58.13.Z, d) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z, e) pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z, f) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B, g) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C, h) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D, i) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z, j) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z, k) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z, l) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z, m) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z, n) działalność portali internetowych - 63.12.Z, o) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - 82.11.Z, p) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z,

Rozdział IV

Władze Fundacji

Zarząd

§ 15

Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz.

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa Zarządu, wybieranego przez członków Zarządu na pięcioletnią kadencję. 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 3. Pierwszy skład Zarządu w tym prezesa Zarządu powołuje Fundator. 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu, 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 3. śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez pozostałych członków Zarządu przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.

§ 17

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 3. realizacja celów statutowych, 4. sporządzanie planów pracy i budżetu, 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 7. powoływanie członków Zarządu, 8. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 9. podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 10. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 11. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej fundacji, 12. wybór członków Komisji Rewizyjnej.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5 000 zł wymagany jest podpis Prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu, działających łącznie.

Komisja Rewizyjna

§ 20

1. Zarządzanie Fundacją nadzorowane jest przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków - Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, wybranych przez Zarząd. 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 3. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywanej działalności kontrolno – nadzorczej. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

5. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji, 2. przeprowadzenie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Fundacji, 3. przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających wnioskowanych przez Zarząd Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

§ 22

Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym. Mają oni również prawo dostępu i wglądu w księgi i dokumenty Fundacji.

§ 23

Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz na pół roku. Posiedzenia zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego albo na wniosek któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej lub Zarządu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 25

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.